Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

— 60111500 —

Ona tili va adabiyoti (tillar bo’yicha) yo‘nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60111500
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Ona tili va adabiyoti (tillar bo’yicha)

Ona tili va adabiyoti (tillar bo’yicha) ta’lim yo‘nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o‘quv yili bo‘yicha 60 kreditni to‘plashi zarur. O‘qish muddati 4 yil bo‘lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to‘plashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o‘quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo‘ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo‘linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko‘rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o‘z ichiga oladi.

60111500 – Ona tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi – umumiy o‘rta ta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanish;

60111500 – Ona tili va adabiyoti (tillar bo’yicha) ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

  • – umumiy о‘rta ta’lim, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida rus tili va adabiyoti fanlaridan o‘rnatilgan tartibda dars berish;
  • – ta’lim muassasalarida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash
  • – mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida rus tili va adabiyoti fani bo‘yicha metodist bo‘lib ishlash
  • – tabiiy fanlar yo‘nalishidagi ilmiy – tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash;
  • – mahalliy o‘z – o‘zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash
  • – ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o‘qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

Ona tili va adabiyoti (tillar bo’yicha) ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha belgilangan muddatlarda o‘qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351FalM04 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351YFGM04 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 120 4 Majburiy fan
1.10 351XRFM04 Xozirgi rus tilining 1 180 6 Majburiy fan
1.11 351TAM04 Tilshunoslik asoslari 180 6 Majburiy fan
1.12 351AAM04 Adabiyotshunoslik asoslari 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351ManM02 Ma’naviyatshunoslik 60 2 Majburiy fan
1.03 351O‘RTM04 O‘zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.06 351O’EYTM04 O‘zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.10 351XRFM04 Xozirgi rus tilining 1 180 6 Majburiy fan
1.10 351RATM04 Rus adabiyotining tarixi 1 180 6 Majburiy fan
1.13 Kommunikatsiya nazariyasi va amaliyoti 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 4

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351TATM04 Ta’limda axborot texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.08 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.17 351JATM04 Xorijiy adabiyoti tarixi 1 120 4 Majburiy fan
1.18 351XRMM110 Xozirgi rus tili 2 180 6 Majburiy fan
2.01 351RAM08 Rus adabiyotining tarixi 2 180 6 Majburiy fan
2.02 351RTYoAT06 351QRATT06 Rus tilining yozma amaliyoti Qadimgi rus adabiyoti tarixi 180 6 Tanlov fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.14 351JATM04 Xorijiy adabiyoti tarixi 1 120 4 Majburiy fan
1.08 351UmPsixM06 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.15 351XRMM110 Xozirgi rus tili 2 180 6 Majburiy fan
1.16 351RAM08 Rus adabiyotining tarixi 2 120 4 Majburiy fan
2.02 351O’AT04 351RTNABAT04 351XOIT04 O’zbek adabiyoti Rus tilida nutq aloqasi bo’yicha amaliyoti Xalq og‘zaki ijodi 120 4 Tanlov fan
2.03 351BMTIO’T04 351GMT04 351ISRTT04 Badiiy matnning taxlili va ifodali o’qish Grammatika va matna Ilmiy sohada rus tili 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 4
Jami: 780 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.17 351RTM04 Rus tili tarixi 120 4 Majburiy fan
1.18 351XRSM10 Xozirgi rus tili 3 180 6 Majburiy fan
2.04 351PRT06 Pedagogik ritorika 180 6 Tanlov fan
2.05 351XRTFJT04 Xozirgi rus tilida faol jaroyonlar 120 4 Tanlov fan
2.06 351LT06 lingvokulturologiya 160 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.18 351XRSM10 Xozirgi rus tili 3 120 4 Majburiy fan
1.19 351RSM04 Rus tilining stilistikasi 120 4 Majburiy fan
1.21 351JATM04 Xorijiy adabiyoti tarixi 2 120 4 Majburiy fan
2.06 351RAMKIAT04 Rus adabiyoti maktab kursining ilmiy asoslari 120 4 Tanlov fan
2.07 351FGT04 Funktsional grammatikasi 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 6
Jami: 720 26

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.20 351XAJM06 Xozirgi adabiy jarayon 180 6 Majburiy fan
1.21 351JATM04 Xorijiy adabiyoti tarixi 2 120 4 Majburiy fan
1.22 351RM06 Rus tilini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.23 351RAM06 Rus adabiyotini o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.09 351RTGKKJT04 Rus tili grammatikasi: kognitiv va kommunikativ jihat 120 4 Majburiy fan
2.05 351ROT04 Rus onomastikasi 120 4 Tanlov fan
Jami: 720 28

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.09 351MPA26 Malakaviy va pedagogik amaliyot 1080 26 Majburiy fan
2.10 351YDA04 Yakuniy davlat attestasiyalar 120 4 Majburiy fan
Jami: 1200 30

Rus tilini o’qitish metodikasi

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.22 351RM06 Rus tili o’qitish metodikasi 180 6 7
Jami: 360 12

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — Fanning maqsadi – fanni o‘rganishdan maqsad o‘quvchilarni ilmiy va rus tilida ta’lim beradigan maktab, litsey va kollejlarda rus tilini o‘qitish bo‘yicha uslubiy bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. uslubiy ishlar. Metodik ta’lim mazmuni to’rtta asosiy komponentdan iborat bo’lishi kerak: a) bilim; b) malaka va malakalar; v) amaliy tajriba; d) dunyoga, o’ziga bo’lgan munosabat normalari tizimlari.

Fanining vazifasi — talabalarning kelajakdagi til o‘qituvchisi sifatidagi faoliyatini ta’minlash uchun keng ilmiy-metodik baza yaratish; bo’lajak til o’qituvchilarini «rus tili» fanini o’qitishning uslubiy asoslari bilan qurollantirish; bo’lajak o’qituvchilarda o’qitish uslublari va uslublaridagi tarixiy o’zgarishlar, o’qituvchining kasbiy faoliyatining eng xarakterli turlari, o’qituvchi va o’qituvchi o’rtasidagi yangi turdagi (sub’ekt-sub’ekt) munosabatlarning shakllanishi to’g’risida tasavvur hosil qilish. talaba; rus tilini o’qitish metodikasi sohasida tadqiqot faoliyati ko’nikmalarini rivojlantirish; ilmiy-uslubiy adabiyotlar bilan o‘z-o‘zini tarbiyalash ko‘nikmalarini shakllantirish; talabalarni mustaqil ijodiy izlanishga tayyorlash.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 60 soat Oraliq nazorat 20 ball
Seminar mashg’uloti 60 soat 30 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 60 soat Oraliq nazorat 20 ball
Seminar mashg’uloti 60 soat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam