Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

3+1 qo'shma ta'lim dasturi

Belarus davlat pedagogika universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturiga marhamat!

O‘zbek modern  she’riyatining  tarixiy  asoslari  va   istiqboldagi  taraqqiyoti

Tangirova  Dilbar Eshboevna-katta o‘qituvc  Jizzax DPU Insoniyat nafaqat  siyosiy turmush tarzida, balki madaniy va ma’naviy hayotida ham turli inqilobiy o‘zgarishlarni  amalga oshirdi. Buni birgina madaniyat va san’atning bir bo‘lagi bo‘lmish so‘z san’atida ham uchratish mumkin.  Ushbu mo‘jazgina maqolada  badiiy ijodda, ayniqsa,  she’riy asarlarda  ro‘y bergan inqilobiy   o‘zgarishlar borasida to‘xtalib o‘tamiz. Jahon adabiyotida ro‘y kabi  bergani    kabi    o‘zbek adabiyotida ham qator inqilobiy  o‘zgarishlar   yuzaga keldi.  Uzoq  asarlar  davomida shakllanib kelgan  mumtoz adabiyotimizning shakl va mazmuni arablar bosqini va shuning oqibatida yuzaga kelgan  madaniy o‘zgarishlar doirasida bir qator  yangiliklarga  yuz tutdi. Jumladan, o‘zbek mumtoz she’riyatida aruz vazni  yoxud  qat’iy  qonun  qoidalariga asoslangan   badiiy ijod davri yuzaga keldi.  Mazkur  vazn  asosan  she’riy  asarlarning   shakliy  unsurlari: ritm, ohang, pauza   kabilarga xizmat qilgani bilan xarakterli bo‘sa, mazmunan  badiiy asarlarning barcha janr va turkumidagi asarlarida  tasavvuf  ta’limoti  va   uning  g‘oyalarini  targ‘ib qilishga xizmat qilar edi.  Bu jarayon  XX   asrlar  boshlarigacha  bo‘lgan  davrda   ommaviy  tarzda   saqlanib  kelindi. XX  asr o‘zbek   she’riyatida   esa  asosan   rus adabiyoti  orqali  Yevropa adabiyotidan kirib kelgan  barmoq va erkin vazndagi  asarlarni yaratish an’ana tusini oldi.  Barcha kichik janrdagi, qolversa,   yirik plandagi doston, ballada   kabi  asarlar  ham  shu  vaznlarda  yaratildi. XIX   asrning oxiri va XX  asr  boshlarida  o‘zbek   adabiyoti, shu jumladan  she’riyati   ma’nao   va  mazmun jihatidan  yangi  to‘lqinga  duch  keldi.  Bu to‘lqin jadid g‘oyalari va shu orqali paydo bo‘lgan jadid adabiyoti  edi.  Garchand   bu  adabiyotda  publitsistik   pafos  ustivorlik  qilib,   badiiylik   biroz   sust   bo‘lsada,  o‘z zamonasida  katta obro‘ qozondi va omma e’tiborini o‘ziga tortdi.  Jadidlar  tomonidan  el orasiga olib kirilgan  tom ma’nodagi sahna asarlari  esa  o‘zining  minglab muxlislariga   ega bo‘ldi. Bugungi kunda o‘zbek  adabiyotida  tabora  ommalashib  borayotgan  modern adabiyoti  tushunchasi  va  adabiyotiri  ham  ana  shunday   badiiy   ijodda, qolversa butun madaniy jabhada amalga oshayotgan   inqilobiy   yangiliklardan    biri  sifatida  qarash  nazarimizda   birmuncha  to‘g‘ri yo‘l  bo‘ladi.  Uning  o‘zbek adabiyotiga, ayniqsa, she’riyatiga kirib kelishi bir jihatdan   qaraganda  tabiiy  hol, zamon talabi. Adabiyotni,  jamiyatni,  hayotni va borliqni boshqacha  tushunish   va talqin qilish mazkur adabiyotning  bosh   tamoyili  hisoblanishini  yuqorida   sanab  o‘tilgan    o‘zgarishlar  kabi  bir    qatorda tushunish  lozim. To‘g‘ri  modern  adabiyoti  va she’riyati tamomila yangi adabiy hodisa emas.  U ham o‘zining  tarixiy  ildizlariga ega. Modern atamasining fransuzcha   “moderne”    so‘zidan  olinganligi ,  uning  ma’nosi “eng yangi”, “zamonaviy “ma’nolarini anglatishi kabi  qarashlar,  mazkur  adabiy yo‘nalishning  eng  avvalo  fransuz adabiyotida, xususan  fransuz she’riyatida  paydo bo‘lganligidan  dalolat  beradi.  P.Elyuar,  Lui Aragon kabi   XIX-XX   asrlar  fransuz  modern she’riyatining  yetakchi namoyandalari   hisoblanadi. Adabiyotshunos  Q.Yo‘ldoshev esa o‘zining   “Mojernizm:ildiz, mohiyat va  belgilar” nomli  maqolasida   umumjahon   adabiyoti taraqqiyotini  quyidagi davrlarga  bo‘ladi: 1.Klassik adabiyotgacha bo‘lgan bosiqich, 2.Klassik adabiyot bosqichi, 3 Noklassik adabiyot bosqichi, 4 Posklassik adabiyot bochqichi  singari bosqichlardan iborat ekanligi qayt etib, “Modernizm  esa  aynan  ana  shu  klassik  qarashlardan  yuz o‘girish, uni inkor  etish  natijasi o‘laroq yuzagan kelgan  ilmiy-estetik   qarashlar tizimi  bo‘lgan  edi.”, deya qayd etdi.  Mazkur  yo‘nalish  aksariyat  hollarda o‘z   o‘tmish  ananalarini inkor etib, tamomila  yanicha qarashlarga asoslangan   yo‘nalish  bo‘lib  maydonga keldi. Albatta  modern tushunchasini   umuiste’mol darajasiga kiritish ham oson bo‘lmadi, qolaversa bo‘lmayapti ham.  Shu o‘rinda Qozoqboy Yo‘ldoshevning  “Asl  badiiylik  hech qachon ommaviy  bo‘lmagan. Bunday san’at  hammmaga  tushunarli  ham,  hammaga  ma’qul  ham bo‘laolmaydi” degan  qarashlari  nechog‘lik  o‘zining  haqqoniyligini  yana  bir  bor ko‘rsatib  kelmoqda. Shular bois    hanuzgacha  modern  adabiyotini   ommaviy qabul qilish hamda ommaviy tushunish holatlari vujudga kela olmayotganligini   tushunish   mumkin. Modern  adabiyoti  va mohiyatini  bir xilda tushunish va qabul qilish nafaqat  kitobxonlar ommasi, hattoki,  adabiyotshunoslik ilmi bilan bevosita  shug‘ullanadigan  munaqqidlar  orasida   ham  mavjud emas. Ularning ishlari  orasida ham bir-birini qo‘llagan  yoxud  o‘zaro tamomila qarama-qarshi tafsilotlarga ega  bo‘lgan  qator   tadqiqotlarning yuzaga kelganligini  ham ko‘rish mumkin. O.Sharafiddinovning “Modernizm  jo‘n hodisa emas”, B.Sarimsoqovning “Absurd ma’nisizlikdir”, Ergash Ochilovning  “Siz  she’r aytasizmu  yo odam qo‘rqutasiz?”, Damin To‘raevning “Davr va  qahramon”,   Qozoqboy  Yo‘ldoshevning  qator  tadqiqotlarida ana shunday  holatlarga  duch  kelish  mumkin. Ma’lumki,   XX  boshlarida  o‘zbek  ijodkorlari  ham  bevosta   modern  she’riyatida  qalam  tebratishni  u yoki  bu ko‘rinishda  boshlab  yubordilar. Uning dastlabki ko‘rinishlari Cho‘lpon, Fitratning ayrim   asarlarida  uchray   boshladi. Keyinchalik  o‘zbek ijodkorlaridan Asqad Muxtor, Rauf Parfi , Abduvali Qutbiddin,  Faxriyor  kabi qalamkashlar  ijodida modern  she’riyatining turli shakllarini ko‘rish mumkin. Xarakterli   tomoni  shundaki,  modern she’riyatida lirik qahramon  doimo otashin, shijoatkor va o‘z dardini o‘zgalarga  yoxud o‘z yoriga     yashirmasdan,  turli  o‘ramlarga   o‘ramasdan,   to‘g‘ridan  to‘g‘ri  bayon  qiluvchi    shaxsga  aylanadi.  Masalan, Fitratning  quyidagi  she’rida  lirik qahramon o‘z kechinmalarini ochiq-oydin, to‘g‘ridan to‘g‘ri ifoda etganligi ko‘rish mumkin: Sen kelgach, Ko‘nglimni Qayg‘ular-la, motamlar-la o‘ragan Qora qalin pardalar Yirtildi. Bunday  holatni  Asqad Muxtorning  quyidagi  she’rida ham uchratish mumkin: Men seni tushumda ko‘rdim chamasi Umr yo‘llarida baxt, dard, to‘lg‘anish… Qanday ajoyib   tun  buning hammasi! Va qanday musibat birdan uyg‘onish! Mening ham barglarim to‘kilayotir, Quvonch mast qilmaydi chopsa omadim. Notanish nochorlik solar havotir, Seni ham arodoqlab  qola olmadim. Sen nima, men faqat shomda bir shivir, Men ona ko‘zida yiltillagan nam Yoki turnalarning vido qo‘shig‘i… Faqat uh deyoldim o‘sha tongda ham… Ko‘rinib turibdiki,  har  ikkala  she’rda  ham  olamning  bevofoligi, dunyoning  beboqoligi   kabi  anbanaviy   tasvirlar  yo‘q . Ularda lirik qahramonning  ichki  kechinmalari   u yoki bu ko‘rinishda  ochiqlik bilan, tamoimla  yangicha  ifoda  etilgan.  Asqad Muxtor  lirik  qahramoni   o‘zining barcha iztiroblarni  birgina “uh”  so‘ziga   ifodalab   qo‘ya  qolgan. Bu o‘rinda ananaviy “o‘ldim”. “kuydim”  kabi musibatni ifodalovchi  tasvirlar yo‘q. Modern  she’riyatining yana bir o‘ziga xos jihati shundaki, unda tarixiy  voqealar   bayoni  ham   an’anaviy she’riyatdagi  qahramonning lirik kechinmalari  qobig‘iga o‘ralgan holda emas, balki  hikoyachining  tasviri   doirasida   berila boradi va oson ifoda etiladi.  Buni birgina Rauf Parfining quyidagi she’rida yaqqol ko‘rish mumkin: Oh, so‘nggi qo‘shiqni kuylamoq  bunchalar qiyin, Viktor Xaraning ko‘zlari o‘ngida Uning suyuk ona-Vatanini – Yetti torli muqaddas sozini sindirdilar. So‘ng uning sarbast qo‘shiqlariga jo‘rovoz barmoqlarini kesib olishdi. Bir emas, Ikki emas, Uch emas… Uning o‘n farzandini- Barmoqlarini so‘ydi jallodlar, O‘zing yaratdingmi shularni, Tangrim! Mazkur lavha  muallifning  “Viktor Xaraning so‘nggi qo‘shig‘i” she’ridan  olingan     bo‘lib,   unda   XX  asrning  yetmishinchi   yillarida   Chilida hukmronlik  qilgan  Avgusto  Pinochet  davrida sodir etilgan   xunrezliklar:   qo‘shiqchi  shoir Viktor Xarani  erk va  ozodlik uchun kuylagan qo‘shiqlar sababli omma oldida avval panjalarini, so‘ngra  qo‘llarini   kesib  halok  qilgani  tasviri   berilgan. Bir  qarashda kitobxon ushbu  lavhada  ikki obrazga duch keladi. Ulardan biri voqea bayonchisi, ya’ni hikoyachi. U Viktor Xaraning o‘z boshidan kechirganlarini   bor tafsilotlari bilan bayon qiladi.  Ikkinchisi esa lirik  qahramon. U  voqeaga  deyarlik aralashmaydi.  U   o‘zining  birgiga O‘zing yaratdingmi shularni,  Tangrim! –deya o‘zining barcha iztiroblarini ifoda etadi. Bir qarashda  ushbu tasvir yuki  yuqorida Asqad  Muxtorning “uh” hayqirig‘i  kabi   butun  asar mazmuniga   lirik qahramon  munosabatini  o‘zida ifoda  etadi. Xulosa qilib aytganda, modern adabiyoti  o‘zbek adabiyoti uchun ham yangi adabiyot bo‘lgani bilan uning ham adabiyotimiz davrasida o‘z o‘rni va imkoniyatlari mavjud. Uning o‘rnini hech bir ana’anaviy  tasvir bosa olmaydi. Bu jihatdan modern adabiyotini ham omma orasida keng tarqalishini ta’min etish zarur. Qolaversa,  mazkur asarlarni tushunib yetadigan kitobxonni  ham har   jihatdan  tarbiyalash  davrning  eng  muhim talablaridan biri  bo‘lib qolmoqda.  Chunki modern adabiyoti orqali xalqqa aytish  mumkin  bo‘lgan  bir guruh   muaamolar, istaklar, orzuyu umidlar borki, ularni an’anaviy  tasvirlar  orqali yetkazib berish ancha qiyinlik qiladi. Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati: 1.Xolbekov M. XX   asr modern adabiyoti manzaralari.  Maqolalar to‘plami. Toshkent: “Mumtoz so‘z” nashiyoti, 2014.
  1. Fitrat. Chin sevish. Toshkent. G‘.Gulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1996 yil
3.Asqad Muxtor. Yillarim. She’rlar.-Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 1990. 4. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z.-Toshkent:-Yangi asr avlodi, 2004