Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Rangtasvir yo’nalishi

— 60210500 —

Rangtasvir (dastgohli)

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60210500
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Rangtasvir (dastgohli)

Rangtasvir ta’lim yo’nalishida ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’plashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50 % auditoriya soati, 50 % mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60210500 – Rangtasvir (dastgohli) bakalavriat yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining sohalari: – tasviriy san’at soxasidagi yo’nalish bo’lib, milliy va jahaxon tasviriy vaamaliy san’ati, xamda boshqa san’at turlarining rivojlanishini, tajribasini, hozirgijamiyatdagi mavqeini, pedagogik faoliyatning usullarini o’rganish va tadqiq qilishgayo’naltirilgan vositalar, usullar majmuasini qamrab oladi. -Yo’nalish bo’yicha fan, texnuka va texnologiyalarni zamonaviy yutuqlari, kadrlarbuyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyatisohalarida qo’shumcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin. Bo’lishi mumkin bo’lgan qo’shumcha va o’zgarishlar muayyan ta’lim yo’nalishlarining malaka malablari va o’quv rejalariniishlab chishda hisobga olinishi nazarda tutiladu.

60210500 – Rangtasvir (dastgohli) ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • ijodiy faoliyat;
 • ilmiy tadqiqot faoliyati;
 • ishlab chiqarish faoliyati;
 • pedagogik faoliyat (umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida);
 • tashkiliy-boshqaruv sohasidagi faoliyati.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talabalaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin. Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasi tomonidan aniqlanadi. Ta’lim yo’nalishi bo’yicha tayyorlangan bakalvrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasi tomonidan aniqlanadi.

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351ATM1004 Ta’lim texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.08 351UmPsixM1008 Umumiy psixologiya 120 2 Majburiy fan
1.14 351ACHTM1008 Anatomik chizmatasvir 60 4 Majburiy fan
1.15 351QRTM1008 Qiyofa rangtasviri 120 4 Majburiy fan
1.16 351FKM1008 Figurali kompozitsiya 120 4 Majburiy fan
1.17 351AIM1006 Ashyoda ishlash 120 4 Majburiy fan
2.01 351Per02 T.f. Perespiktiva 60 2 Tanlov fan
Malakaviy amaliyot 180
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 351UmPsixM1008 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.14 351ACHTM1008 Anatomik chizmatasvir 120 4 Majburiy fan
1.15 351QRTM1008 Qiyofa rangtasviri 120 4 Majburiy fan
1.16 351FKM1008 Figurali kompozitsiya 120 4 Majburiy fan
1.18 351ATM1004 Ashyo turlari 120 4 Majburiy fan
2.02 351IQO’06 t/f. Inson qiyofasini o’qitish 120 4 Tanlov fan
Malakaviy amaliyot 180 6
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.01 ChTAS20138 Chizmatasvir 180 6 Majburiy fan
2.02 RT20238 Rangtasvir 180 6 Majburiy fan
3.01 KomYa30138 Kompazitsiya 180 6 Majburiy fan
3.02 MatRTT30232 Materialshunoslik. Rangtasvir texnika texnologiyasi 120 4 Majburiy fan
3.04.1 TFO’TST3.04 O’zbekiston tasviriy san’ati tarixi t/f 60 2 Majburiy fan
Malakaviy amaliyot 180 6 Tanlov fan
2.14 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.01 ChTAS20138 Chizmatasvir 180 6 Majburiy fan
2.02 RT20238 Rangtasvir 180 6 Majburiy fan
3.01 KomYa30138 Kompazitsiya 120 4 Majburiy fan
3.02 MatRTT30232 Materialshunoslik. Rangtasvir texnika texnologiyasi 120 4 Majburiy fan
3.04.1 TFO’TST3.04 O’zbekiston tasviriy san’ati tarixi t/f 120 4 Tanlov fan
Malakaviy amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.13 Tasviriy san`at umumiy tarixi 28 Majburiy fan
2.07 Chizma tasvir 98 Majburiy fan
2.08 Rang tasvirni o`qitish metodikasi 30 Majburiy fan
2.11 Ashyoda ishlash 16 16 Majburiy fan
2.13 Miniatura Tf 56 Tanlov fan
3.01 Rangtasvir 142 Majburiy fan
3.02 Kompazitsiya 14 Majburiy fan
3.03 Jonli odam qomatidan anotomik chizma tasvir 64 Majburiy fan
4.01 Materialshunoslik. Rang tasvir texnika texnologiyasi 20 Majburiy fan
4.03 Amaliy Ingiliz tili 28 Majburiy fan
Malakaviy amaliyot 192 Pedagogik amaliyot
Jami: 688

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.13 Tasviriy san`at umumiy tarixi 26 Majburiy fan
2.07 Chizma tasvir 98 Majburiy fan
2.08 Rang tasvirni o`qitish metodikasi 28 Majburiy fan
2.11 Ashyoda ishlash 12 Majburiy fan
2.13 Miniatura Tf 56 Tanlov fan
3.01 Rangtasvir 138 Majburiy fan
3.02 Kompozitsiya 14 Majburiy fan
3.03 Jonli odam qomatidan anotomik chizma tasvir 62 Majburiy fan
4.01 Materialshunoslik. Rang tasvir texnika texnologiyasi 12 Majburiy fan
4.03. Amaliy Ingiliz tili 28 Majburiy fan
Malakaviy amaliyot 192 Majburiy fan
Jami: 666

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — talabalarning Rangtasvir fani to’g’risidagi ilmiy, nazariy va amaliy bilimlarini shakllantirish.

Fanining vazifasi — “Rangtasvir” fani o’quv jarayoni mobaynidagi o’quv mashg’ulotlarida talabalar antik davrda yaratilgan portretlarning gipsdan nusxalari va inson qiyofasining turli ko’rinishlari – portret, inson jussasining libosli va libossiz yarim qomati, libosli va libossiz to’liq jussa va ikki jussadan tashkil topgan intererdagi guruxli portret hamda ikki jussadan tashkil topgan libossiz qomat o’quv vazifalarini bajarish jarayonida kasb mahoratini egallashlari talab etiladi, ular bu jarayonda rangtasvir ustasi sifatida shakllanadilar. Talabalar bu jarayonda turli sharoit va muhitda grafik vositalarda tasvir yaratish mobaynida tasvir qonun qoidalari, manzara va turli ob’ektlarni rangtasvirda tasvirlash nazariyasi, qiyofa hususiyatlari, inson anatomiyasi plastik sifatlari, tuzilishi hamda ularni ma’lum tabiiy yoki sun’iy yorug’lik man’bai bilan yoritilgan sharoitda badiiy bo’yoqlar orqali tasvirlashni o’rgashishdan iborat.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • fanga oid amaliy va uslubiy tushunchalarni to’la o’zlashtira olish;
 • fanga oid ko’rsatkichlarni tahlil qilishda ijodiy fikrlay olish;
 • o’rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish;
 • fanga oid odam boshini tasvirlash jarayonini to’g’ri aks ettira olish;
 • o’rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to’la baho berish;
 • tahlil natijalari asosida vaziyatga to’g’ri va xolisona baho berish;
 • o’rganilayotgan fan to’g’risida tasavvurga ega bo’lish;

Fanning qisqacha bayoni:

Rangtasvir fani bakalavriat Rangtasvir (dastgohli) yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, fanning rivojlanish tarixi taraqqiyoti, fanning professional kasb hunar maktablari, ixtisoslashtirilgan san’at maktablari, umumiy o’rta ta’lim maktablari tayanch o’quv rejasidagi o’rni, o’qitish shakllari, o’qitish metodlar, o’qitishning didaktik tamoyillari va bo’lajak Dastgohli rangtasvir fani o’qituvchisining kasbiy kompetenligini rivojlantirishga yo’naltiriladigan materiallar bayon qilingan.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 36 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 194 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 34 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 196 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam